Algemene Factuurvoorwaarden

logo_praetoria

FACTUURVOORWAARDEN:

Tussen partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen:

  1. Geleverde goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling van onze factuur.
  2. De leveringen geschieden op risico van de bestemmeling.
  3. De factuur is contant betaalbaar, zonder korting en op de vervaldag aangeduid op de factuur.
  4. De niet op de vervaldag betaalde facturen worden automatisch en zonder dat hiervoor een aanmaning is vereist, verhoogd met een interest van 1% per maand en dit vanaf factuurdatum.
  5. Bij gebreke van betaling op de vervaldag is de klant eveneens gehouden tot betaling van een schadevergoeding wegens wanbetaling, gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 125 en dit afgezien van de interestvergoeding bepaald in voorgaand artikel. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat deze clausule geen toepassing is van artikel 1023 Gerechtelijk Wetboek, doch wel van artikel 1226 Burgerlijk Wetboek.
  6. Eventuele klachten dienen onmiddellijk en per aangetekend schrijven te gebeuren, uiterlijk acht dagen na levering of na ontvangst van de factuur en dit per aangetekend schrijven.
  7. Ingeval de factuur betrekking heeft op door de leverancier ontwikkelde software, dan verwerft de klant enkel een persoonlijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor onbepaalde duur van de software. De intellectuele eigendom van en absolute rechten op deze software en op alle daarop aangebrachte wijzigingen en aanvullingen berusten steeds bij de leverancier of bij diens toeleveranciers.
  8. Door de leverancier geleverde goederen, diensten of softwareproducten kunnen nooit onderwerp zijn voor een claim betreffende derving van inkomsten.
  9. Ingeval van betwisting zijn alleen de Rechtbanken van het arrondissement Tongeren bevoegd.

Heeft u nog vragen over onze factuurvoorwaarden?

Praetoria-Consulting is transparant, en niet enkel met onze prijzen. Ook onze factuurvoorwaarden zijn eenvoudig, simpel en duidelijk. Maar het kan voorkomen dat er toch iets nog niet duidelijk is. Als dit het geval is, stuur ons een e-mail met uw vraag, en wij antwoorden u zo snel mogelijk.

Praetoria-Consulting.